2017

Γνωστοποίηση για την Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

Παιανία,  22/11/2017

Α.Π.: 61701217.-

ΘΕΜΑ: «Πληροφορίες για τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων»

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «INTRAKAT» ή «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αυτής που αποφασίσθηκε από την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 6.10.2017 απόφαση του Δ.Σ., και σύμφωνα με την απόφαση 25/17.7.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί ότι:

  • Το τελικό ποσοστό κάλυψης της ως άνω αύξησης ανήλθε σε 100% και το συνολικό ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε σε € 10.159.052.
  • Η πιστοποίηση της καταβολής του συνολικού ποσού της ως άνω αύξησης πραγματοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 6.11.2017.
  • Οι τελικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν σε € 228.773,82.
  • Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα ανά κατηγορία χρήσης προοριζόμενα ποσά και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος σύμφωνα με το Συμπλήρωμα του από 12.10.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε την 31.10.2017 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:
σε € χιλ.Μέχρι 27.10.2017Μέχρι 31.12.2017Ιανουάριος 2018 – Νοέμβριος 2018Σύνολο
Α. Κεφάλαιο κίνησης                        Πληρωμές σε προμηθευτές3.6732921.0004.965
Β  Έναντι Αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου INTRADEVELOPMENT    
Β.1) Έναντι τιμήματος εξαγοράς INTRAPAR1.250001.250
Β. 2) Έναντι αύξησης μετοχικού κεφαλαίου INTRAPAR    
Β.2α ) Συμμετοχή της INTRAPAR στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΕΚΡΟΨ02.11502.115
Β.2β ) Αποπληρωμή δανείων και υποχρεώσεων INTRAPAR1.050001.050
Σύνολο (Β2)= (Β.2α )+ (Β.2β)1.0502.11503.165
Β. 3) Επενδύσεις της INTRADEVELOPMENT στον τομέα real estate05500550
Σύνολο (Β)= (Β1)+(Β2)+(Β3)2.3002.66504.965
Σύνολο= (Α)+(Β)5.9732.9571.0009.930
  • Τα αδιάθετα κεφάλαια της αύξησης τοποθετούνται προσωρινά, μέχρι την πλήρη διάθεσή τους, σε καταθέσεις όψεως, προθεσμιακές καταθέσεις, και άλλα ταμειακά ισοδύναμα μεγάλης ρευστότητας.