2004

Γενική Συνέλευση Μετόχων της INTRAKAT

Στις 26.04.2002 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις εγκαταστάσεις της INTRACOM στην Παιανία Αττικής, η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της εταιρείας INTRAKAT.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Κωνσταντίνος Δημητριάδης παρουσίασε τα αποτελέσματα της οικονομικής χρήσης 2001 καθώς και τις προοπτικές της εταιρείας.

Όπως ανέφερε ο κ. Δημητριάδης ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας κατά το 2001 ανήλθε στα 48.389 εκατ. Ευρώ και σε ενοποιημένη βάση στα 86.580 εκατ. Ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8.057 εκατ. Ευρώ και 21.738 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα.

Κατά την Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε να δοθεί μέρισμα 0,16 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της 26.04.2002. Από 29.04.2002 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2001.

Τα οικονομικά αποτελέσματα κρίνονται ιδιαίτερα ικανοποιητικά δεδομένου ότι ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε το 2001 έναντι του 2000 κατά 42% ενώ τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 60%. Έτσι, η INTRAKAT καταλαμβάνει μεταξύ των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου την 1η θέση ως προς την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και την 2η θέση ως προς το ποσοστό κερδοφορίας.

Πέντε μόλις μήνες μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α.Α. η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης των στρατηγικών της στόχων όπως αυτοί είχαν εκτεθεί κατά την Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό στις 14.11.2001.

Στις αρχές του 2002 η INTRAKAT απορρόφησε την κατασκευαστική εταιρεία “Μ-Π ΤΕΧΝΙΚΗ” προκειμένου να εξασφαλίσει την απόκτηση πτυχίου 6ης τάξης σύμφωνα με την νέα κατάταξη του ΜΕΕΠ.

Η INTRAKAT δραστηριοποιείται στα Ολυμπιακά Έργα έχοντας μέχρι στιγμής εξασφαλίσει έργο ύψους 30 εκατ. Ευρώ περίπου επεκτείνοντας παράλληλα τις δραστηριότητές της και σε νέους τομείς όπως σύμμεικτες κατασκευές και σταθμούς στάθμευσης οχημάτων, σε συνεργασία με την INTRAMET, εταιρεία του Ομίλου INTRACOM καθώς και σε έργα υποδομών Φυσικού Αερίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές όπου αναμένεται η περαιτέρω διεύρυνση του μεριδίου της στην Αλβανία, η επέκτασή της στην Βουλγαρία μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο Βουλγάρικης εταιρείας καθώς και η διείσδυσή της στις αγορές της FYROM, Σερβίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας.

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές για τα επόμενα χρόνια καθώς οι εξελίξεις στον ευρύτερο κατασκευαστικό κλάδο δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες ανάληψης έργων από την INTRAKAT τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.