2017

Ανακοίνωση διάθεσης συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ΙΝΤRΑΚΑΤ») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2016/301 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το ν.3401/2005, όπως ισχύουν, ότι από την 01.11.2017 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν στην από 31.10.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπλήρωμα του από 12/10/2017 Ενημερωτικού Δελτίου αναφορικά με τη δημόσια προσφορά των 25.397.630 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 06.10.2017απόφαση Δ.Σ. της Εταιρείας (εφεξής η «Αύξηση»).

Το Συμπλήρωμα περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας την 12.10.2017, έως την 31.10.2017, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του ν.3401/2005 και τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.3401/2005, όπως ισχύει, οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος, συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των κινητών αξιών στην Αύξηση, έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος.

Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης έχει ως εξής:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΓΕΓΟΝΟΣ
31.10.2017Έγκριση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1.11.2017Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ημερήσιο τύπο
1.11.2017Δημοσίευση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
2.11.2017Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
3.11.2017Λήξη περιόδου υπαναχώρησης επενδυτών
3.11.2017Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης
7.11.2017Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
14.11.2017Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από το Χ.Α..*
14.11.2017Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών
16.11.2017Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

 

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλισης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

Το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 31 Οκτωβρίου 2017, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α. (http://www.helex.gr/el/web/guest/company-prospectus), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και της Εταιρείας (https://www.intrakat.gr//investor-relations/shareholders-information/information-bulletins/). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία της Εταιρείας, στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρείας (αρμόδια: κα. Ιωάννα Παπαβασιλείου τηλ. 210 6674646).

 

Παιανία, 1 Νοεμβρίου  2017

ΙΝΤRΑΚΑΤ