2017

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα προτίμησης υπερ των παλαιών μετόχων.

Η εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (εφεξής η «INTRAKAT» ή «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και  δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αυτής που αποφασίσθηκε  από την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας που συνεδρίασε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 6.10.2017 απόφαση  του Δ.Σ. της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε από τις 20.10.2017 έως και τις 3.11.2017, και καλύφθηκε κατά ποσοστό 93,79% με την καταβολή συνολικού ποσού 9.528.422 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 23.821.055 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 1.576.575 έμειναν αδιάθετες, ήτοι ποσοστό 6,21%.

Η Εταιρεία δημοσίευσε την 1.11.2017 σύμφωνα με το Ν.3401/2005 και κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 31.10.2017, Συμπλήρωμα του από 12.10.2017 εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου και ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 ότι οι επενδυτές οι οποίοι είχαν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δημοσίευση του Συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του Συμπληρώματος, τάσσοντας ως περίοδο υπαναχώρησης το χρονικό διάστημα από 2.11.2017 έως και τις 3.11.2017. Κατά την περίοδο υπαναχώρησης, από τις 2.11.2017 έως και τις 3.11.2017, η οποία και συνέπεσε μέσα στο χρονικό διάστημα της άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, ουδείς μέτοχος της Εταιρείας που συμμετείχε στην εν λόγω Αύξηση εκδήλωσε την επιθυμία του να υπαναχωρήσει από τη συμμετοχή του.

Με την από 3.11.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας οι ως άνω 1.576.575 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε 8 (οκτώ) παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 100,00% με την καταβολή συνολικού ποσού 10.159.052 Ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 7.619.289 Ευρώ, με την έκδοση 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη και ποσό € 2.539.763 πιστώθηκε στο λογαριασμό «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.143.146,80 Ευρώ και διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη.

Οι νέες μετοχές, που προέκυψαν από την Αύξηση θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών στο ΣΑΤ, όπως έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους κατά τη συμμετοχή στην Αύξηση.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.

Παιανία, 07.11.2017