2021

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Παιανία, 22/04/2021

 

Θέμα: «Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007»

Η ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (εφεξής  η Εταιρεία), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά

(α) την ολοκλήρωση και κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών λόγω της ολοκλήρωσης της άσκησης των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τους όρους αυτού όπως προσδιορίσθηκαν με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και

(β) την από 22.04.2021 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,

το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 10.057.461,30 ευρώ και διαιρείται σε 33.524.871 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.  Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 33.494.871 μετοχές καθότι οι υπόλοιπες 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50  παρ. 1α του Ν. 4548/2018