2017

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Παιανία, 13/11/2017

Α.Π.:61701197.-

 

Θέμα: «Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007.»

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  (εφεξής  «η Εταιρία»), κατά τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι μετά:

(α) την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, η οποία αποφασίσθηκε από την Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που συνεδρίασε στις 07.07.2017 σε συνδυασμό με την από 6.10.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας.

(β) την από 13.11.2017 έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €9.143.146,80, και διαιρείται σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, ο δε συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας ανέρχεται σε 30.477.156.

Σημειώνεται ότι τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ύψους € 10.159 χιλ. μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους €229 χιλ. περίπου, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 5.1 του από 31.10.2017 εγκριθέντος από το  Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συμπληρώματος, του από 12.10.2017 Ενημερωτικού Δελτίου.