2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία, 16/01/2019

Α.Π.:61900006.-

 

Θέμα :     Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

 

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι:

  • η ADAMAS SECURITIES LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Κούτρα, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 15/01/2019 απέκτησε 6.095.432 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.000.254,50 ευρώ
  • η INTRACOM HOLDINGS νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τους κ. κ. Δημήτριο Κλώνη, Γεώργιο Άννινο, Κωνσταντίνο Κόκκαλη και Σωτήριο Φίλο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 15/01/2019 διέθεσε 6.095.432 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.000.254,50 ευρώ.