2017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν3556/2007

Παιανία 19/07/2017

Α.Π.: 61700881.-

Θέμα: Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν3556/2007

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014 ότι η INTRACOM HOLDINGS, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 18/07/2017 σε απόκτηση 2.243.383 κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 3.051.000,88 ευρώ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς την INTRACOM HOLDINGS,  με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ της INTRACOM HOLDINGS.