2021

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Παιανία, 24/12/2021

Θέμα :      Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Η INTRAKAT ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η INTRACOM HOLDINGS νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τους κ.κ. Δημήτρη Κλώνη και Πέτρο Σουρέτη, Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT, την 22/12/2021 διέθεσε 240.000 Kοινές Oνομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 300.000,00 ευρώ.