2021

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Παιανία, 29/03/2021

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAΚΑΤ) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, για τα ακόλουθα:

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας και των όρων αυτού που προσδιορίσθηκαν με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβησαν την 26/3/2021,  σε άσκηση του υπολοίπου των δικαιωμάτων προαίρεσής τους, ως ακολούθως:

1)  ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 1.340.995 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 402.298,50 ευρώ

2) ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 83.812 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 25.143,60 ευρώ

3) ο κ. Δημήτρης Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 41.906 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 12.571,80 ευρώ

4) ο κ. Χαράλαμπος Καλλής, Γενικός Διευθυντής άσκησε 41.906 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 12.571,80 ευρώ

5) ο κ. Σωτήρης Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής άσκησε 15.239 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 4.571,70 ευρώ