2019

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία,05/09/2019

Α.Π.:61900431.-

 

Θέμα :     Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007
(Γνωστοποίηση συναλλαγών)

 

Η INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 03/09/2019:

• Η ADAMAS SECURITIES LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Κούτρα, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, διέθεσε μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης095.432 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 20% του συνόλου των μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, της Εταιρείας, συνολικής αξίας 60.954,32 ευρώ.

• Η ADAMAS GROUP LIMITED, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτριο Κούτρα, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απέκτησε μέσω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης, 095.432 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 20% του συνόλου των μετοχών, συνολικής αξίας 60.954,32 ευρώ.