2017

«Ανακοίνωση για την Τιμή Διάθεσης στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών Μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από την Α΄Επαναληπτική Συνεδρίαση της 07.07.2017»

« Ανακοίνωση για την Τιμή Διάθεσης στο πλαίσιο της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών Μετόχων, όπως αποφασίσθηκε από την Α΄Επαναληπτική Συνεδρίαση της 07.07.2017».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ», (εφεξής η «Εταιρεία»),

Κατά τη Συνεδρίασή του της 6ης Οκτωβρίου 2017 αποφάσισε τα εξής:

Σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης, που δόθηκε – δυνάμει της από 07 Ιουλίου 2017 απόφασης της Α΄ Επαναληπτικής Συνεδρίασης της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων – προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να ορίσει την Τιμή Διάθεσης των νέων μετοχών, αναφορικά με την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 7.619.289,00 Ευρώ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση και διάθεση 25.397.630 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,30) η κάθε μία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7-9 ΚΝ 2190/1920, σε αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείαςαποφάσισε και ανακοινώνει ότι :

(α)  Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών είναι σαράντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,40) ανά Νέα Μετοχή.

(β)  Μετά την ως άνω Αύξηση και εφόσον αυτή καλυφθεί πλήρως, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 9.143.146,80 Ευρώ, και θα διαιρείται σε 30.477.156 Κοινές Ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής τριάντα λεπτά του Ευρώ (€ 0,30) η κάθε μια. Η συνολική υπέρ το άρτιον αξία των Νέων Μετοχών, εφόσον η ως άνω Αύξηση καλυφθεί πλήρως, ήτοι το ποσό των 2.539.763 Ευρώ, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιον».

(γ)  Με βάση την ως άνω αποφασισθείσα Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών, τα συνολικά προς άντληση Κεφάλαια, σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, θα ανέλθουν στο ποσό των  10.159.052 Ευρώ.

(δ)  Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έχουν :

(i)      Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μία εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατ΄ άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους,   και

(ii)      Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης έχει ορισθεί σε δεκαπέντε (15) ημέρες, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

(ε) Η ακριβής ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης, καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης του Δικαιώματος Προτίμησης στο Χ.Α., θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και θα γνωστοποιηθούν στους κ.κ. Μετόχους, με νεώτερη ανακοίνωση.

Παιανία, 6.10.2017

Για την INTRAKAT

Το Διοικητικό Συμβούλιο »