2021

Ανακοίνωση έγκρισης της συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Παιανία, 29/07/2021

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση έγκρισης της συγχώνευσης της INTRAKAT με απορρόφηση της εταιρείας ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) (η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών ότι την 29.07.2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρισης (ΚΑΚ) 2593595, η υπ’ αριθ. πρωτ. 82087/29.07.2021 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ» .

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.