Γνωστοποίηση της διάσπασης της θυγατρικής της Ανώνυμης Εταιρείας ΙΝΜΑΙΝΤ

Ανακοινώσεις προς το Χ.Α.

Παιανία, 13/09/2017
Α.Π.:61701014.-

Θέμα: Γνωστοποίηση της διάσπασης της θυγατρικής της Ανώνυμης ταιρείας ΙΝΜΑΙΝΤ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό τη διάσπαση της, κατά ποσοστό 62%, θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΙΝ.ΜΑΙΝΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, τον διακριτικό τίτλο ΙΝ.ΜΑΙΝΤ (αριθμός ΓΕΜΗ 5593801000, πρώην Αρ. ΜΑΕ. 56101/04/Β/04/16), η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου), σε δύο τμήματα με απορρόφηση του ενός τμήματος από την Α’ επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», τον διακριτικό τίτλο «INTRAPOWER» (αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 121798101000, πρώην Αρ. ΜΑΕ. 69505/04/Β/10/59) και η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (19ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου) και απορρόφηση του άλλου τμήματος από την Β’ επωφελούμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο «inVIte» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007549501000 και η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (οδός Β. Γεωργίου & Παν. Στάμου) .
Η ως άνω διάσπαση εγκρίθηκε με την με αρ.πρωτ. 5082 – 31/08/2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ανατολικής Αττικής (ΑΔΑ: ΩΟΑ47Λ7-911), η οποία καταχωρήθηκε την 31/08/2017 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1151672, και πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ.2 και 82- 86 του Κ.Ν.2190/20 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013, τη με αριθμό 42.021/29-08-2017 σύμβαση διάσπασης του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Θωμά Στεφανάκου, την από 08/08/2017 Έκθεση Εκτίμησης της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, για την εκτίμηση της αξίας των στοιχείων της διασπώμενης εταιρείας με βάση Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31/12/2016 και τις από 21/08/2017 αποφάσεις
των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των τριών ανωνύμων εταιρειών.
Μετά τα παραπάνω η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΙΝ.ΜΑΙΝΤ» και αριθμό ΓΕΜΗ 5593801000, διαγράφηκε από το Μητρώο της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ.