2016

Aπάντηση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 3941/12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παιανία, 17 Οκτωβρίου 2016
Α.Π.:1849.-

Θέμα : Απάντηση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 3941/12.10.2016 επιστολή της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς

H INTRAKAT, σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 3940/12.10.2016) επί του από 17.05.2016 Δελτίου Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού με θέμα «Αυτεπάγγελτη έρευνα σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημοσίων έργων για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, ήδη 1 ν. 3959/2011 και 101
ΣΛΕΕ» σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση της Εταιρείας για την περίοδο 01.01.2016 – 30.06.2016 και με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Α. α) Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διεξάγει έρευνα αναφορικά με την παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77 (όπως ίσχυε), ήδη 1 ν. 3959/2011, και 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) επί διαγωνισμών δημοπράτησης δημοσίων έργων υποδομής, στα οποία συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, έργα κατασκευής μεγάλων οδικών αξόνων, έργα ΜΕΤΡΟ, Προαστιακού και σιδηροδρομικών γραμμών/σταθμών, έργα που δημοπρατήθηκαν με το σύστημα της παραχώρησης και έργα μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Με βάση τις αιτιάσεις που διαλαμβάνονται στη σχετικώς συνταχθείσα Έκθεση της αρμόδιας εισηγήτριας, η οποία δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, φέρεται να εμπλέκεται, μεταξύ πλείστων άλλων, η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΙΝΤΡΑΚΑΤ», για την περίοδο 2006 έως 2016 σε σχέση με υπαγόμενα στις ως άνω κατηγορίες έργα.
Α. β) Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 628/2016 ομόφωνη απόφασή της, θέσπισε τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25α (όπως θεσπίστηκε και εισήχθη στον Ν. 3959/2011 με το άρθρο 105 του Ν. 4389/2016) και 14 παρ. 2 περ. ιδ
(εε) του ν. 3959/2011. Η υπαγωγή στην εν λόγω διαδικασία δεν συνεπάγεται παραδοχή συμμετοχής σε παράβαση, ούτε και ανάληψη ευθύνης για τέτοια παράβαση, ενώ δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Υπό το πλαίσιο αυτό, οι τυχόν δηλώσεις για τη διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής στην εν λόγω διαδικασία διευθέτησης και αντιστοίχως και η Εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την ως άνω έρευνα καλύπτονται από όρους απορρήτου, εξ ου και δεν είναι δημόσια ανακοινώσιμες, όπως προκύπτει από το σύνολο της ως άνω Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εντούτοις, σε απάντηση της ως άνω επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ανεξάρτητης διοικητικής αρχής με εποπτικό ρόλο, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι συμμετέχει σε διαδικασία διευθέτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, υπό τους προαναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.
Α. γ) Οι κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων που εμπίπτουν στην ως άνω έρευνα περιγράφονται στο άρθρο 25 Ν. 3959/2011. Η επιβολή των κυρώσεων εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία
δύναται είτε να απευθύνει σύσταση παύσης της παράβασης, είτε να επιβάλει υποχρέωση παύσης της παράβασης, είτε να επιβάλει μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα προς παύση της παράβασης, είτε να απειλήσει την επιβολή χρηματικού προστίμου, είτε να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο. Η διάταξη του άρθρου 25 παρ. 2 περ.
α΄του ως άνω Ν. 3959/2011 προβλέπει ειδικότερα, ότι «το πρόστιμο που επαπειλείται ή επιβάλλεται […] μπορεί να φτάνει μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης της χρήσης κατά την οποία έπαυσε η παράβαση ή, αν αυτή συνεχίζεται μέχρι την έκδοση της απόφασης, της προηγούμενης της έκδοσης της απόφασης χρήσης». Ως προς τη μεθοδολογία που ακολουθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον υπολογισμό του προστίμου, παραπέμπουμε στις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής Ανταγωνισμού (διαθέσιμες εδώ: http://www.epant.gr/img/x2/categories/ctg253_3_1193315361.pdf) και τη διευκρινιστική ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (διαθέσιμη εδώ: http://www.epant.gr/img/x2/categories/ctg299_3_1247826428.pdf ).
Στο παρόν χρονικό σημείο, όπου η αιτιώμενη παράβαση και τα επιμέρους στοιχεία αυτής τελούν υπό αξιολόγηση και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η έκβαση της υπόθεσης ως προς αιτούμενο στοιχείο δεν παρίσταται βεβαία, ενώ επηρεάζεται σε κάθε περίπτωση από πολλαπλούς παράγοντες,
μη υποκείμενων καθ’ ολοκληρία στον έλεγχο της Εταιρείας, δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία εκτίμηση για την έκβαση της ως άνω διαδικασίας, πολύ περισσότερο δε ως προς το πιθανό εύρος ενός ενδεχόμενου προστίμου.
Α. δ) Όπως προαναφέρθηκε αμέσως ανωτέρω υπό (Α.γ) είναι αδύνατο να εκτιμηθεί από την Εταιρεία, κατά τρόπο επαρκή και αξιόπιστο, το ύψος ενδεχόμενου προστίμου και κατ’ επέκταση η τυχόν αρνητική επίδραση ενός τέτοιου προστίμου στην οικονομική θέση και στα αποτελέσματά της.