2021

Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

1. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας

3. Πολιτική Αποδοχών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Διευθυντών

4. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Τακτική Γ.Σ.

6. Προτεινόμενη τροποποίηση καταστατικού

7. Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ. των Μετόχων

8. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

9. Δικαιώματα Μετόχων

10. Έκθεση Αποδοχών 2020

11. Πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ

12. Ενημέρωση προς την Τακτική Γ. Σ. για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

13. Έκθεση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 01/01/2020-31/12/2020

14. Βιογραφικό κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη

15. Βιογραφικό κας Ηλιάνας Κυρτάτα

16. Βιογραφικό κας Διονυσίας Ξηροκώστα

17. Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης Intrakat ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

18.  Έκθεση ΔΣ επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της Σχέσης Ανταλλαγής μετοχών

19. Έκθεση αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και γνωμοδότηση επί του εύλογου, δίκαιου και λογικού της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4601/2019, καθώς και του άρθρου 4.1.3.13.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο πλαίσιο συγχώνευσης δια απορρόφησης της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε

20. Λογιστική κατάσταση της Εταιρείας «ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ» κατά την 30/04/2021