2007

Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών

Γνωστοποιείται από την εταιρεία INTRAKAT, σύμφωνα μετο Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι δυνάμει της υπ�αριθμό 4578/21-9-2007 απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Εμπορικό Μητρώο Κομητείας Ilfov) της Ρουμανίας, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών της, INTRACOMCONSTRUCTS.A. & INTRAKATROMANIASRL, στη Ρουμανία, με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.