2018

Ανακοίνωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

Παιανία, 28/06/2018

Α.Π.:61800290.-

 

Θέμα: Ανακοίνωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

 

H INTRAKAT, ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.14 του Kανονισμού του Χ.Α., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 28/06/2018 έλαβε απόφαση για την, κατ’ άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, αγορά από την Εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής, για χρονική περίοδο 24 μηνών με έναρξη ισχύος την 29η Ιουνίου 2018 μέχρι και την 28η Ιουνίου 2020, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ ανά μετοχή, και σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, τον Κανονισμό 2273/2003 και την απόφαση 1/503/2009 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων.