2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) των ανωνύμων εταιρειών “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” (δ.τ. “INTRAΚΑΤ”) και «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «EUROKAT»)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 του Κ.Ν. 2190/1920, τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωνύμων εταιρειών:
α) Αφενός της ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ” (ΑΦΜ 094207780, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000, (πρώην Αρ.ΜΑΕ 16205/06/Β/87/37), η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19o χλμ Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002), στο εξής και «Απορροφούσα», και, Β) Αφετέρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROKAT» (Α.Φ.Μ 999644580, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών), με ΑΡ.ΓΕΜΗ 006225601000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 58358/004/Β/05/0041), η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (19o χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002), στο εξής και «Απορροφούμενη», Γνωστοποιούν την πιο κάτω Περίληψη του από 8 Νοεμβρίου 2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσής τους.
Η Συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993, με απορρόφηση της Ανώνυμης Εταιρείας “EUROKAT“ από την Ανώνυμη Εταιρεία “INTRAΚΑT”, με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31.10.2017.
Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφούσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού, της 31.10.2017 και όπως αυτή (η περιουσία) θα διαμορφωθεί μέχρι την νόμιμη ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.
Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των συγχωνευομένων εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:
Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ”, έχει μετοχικό κεφάλαιο 9.143.146,80 ευρώ διαιρούμενο σε 30.477.156 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.
Β. H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROKAT», έχει μετοχικό κεφάλαιο 3.172.480,00 ευρώ διαιρούμενο σε 7.931.200 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία.
Η απορροφούσα κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας με αξία κτήσεως 3.172.480,00 ευρώ.
Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας δεν θα μεταβληθεί και η απορροφούσα δεν υποχρεούται στην έκδοση νέων μετοχών, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβέννυται, λόγω συγχύσεως, αφού κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας και η αξία κτήσεως αυτών είναι ίση με το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας. Οι μετοχές της απορροφούμενης εταιρείας με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ακυρωθούν, ως μη έχουσες πλέον καμία αξία, συντασσόμενου για το σκοπό αυτό ειδικού πρακτικού ακύρωσης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.
Από 01.11.2017, επομένης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον αυτήν. Τα σχετικά ποσά θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.
Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.
Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το Καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους, ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ