2017

Εισαγωγή μετοχών από reverse split

Παιανία, 27/07/2017

Α.Π.:61700895-

 

Η εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ KAI ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», διακριτικός τίτλος INTRAKAT (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26.06.2017 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων:

α) Την ταυτόχρονη:

(i) αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,36 ευρώ, ανά μετοχή σε 6,80 ευρώ, ανά μετοχή, και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 25.397.633 σε 5.079.526, λόγω συνένωσης, σε αναλογία πέντε (5) παλαιές κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα κοινή ονομαστική, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχή (reverse split 5:1) καθώς επίσης τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 4,08 ευρώ (το οποίο θα επιστραφεί στους μετόχους), προς το σκοπό έκδοσης ακέραιου αριθμού μετοχών, και

(ii) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 33.016.919 ευρώ, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας από 6,80 ευρώ ανά μετοχή σε 0,30 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 1.523.857,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 5.079.526 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία.

 

Την 17.07.2017 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ’ αριθμ. 79530 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της Τετάρτης 26 Ιουλίου 2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των ανωτέρω 5.079.526 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 6,80 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 33.016.919,00 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4α του κ.ν. 2190/1920.
Με απόφαση της Εταιρείας, η  Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

 

Από την επομένη εργάσιμη,  Δευτέρα 31 Ιουλίου  2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

 

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το “Σ.Α.Τ.”) ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.079.526 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 03  Αυγούστου 2017.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.079.526 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

 

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνη κα. Ι.Παπαβασιλείου (τηλ.: 210 6674646).