2005

Γνωστοποίηση της εταιρείας INTRAKAT περί ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT, σύμφωνα με το στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ�ριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι, σύμφωνα με απόφαση της από 27.06.2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, τροποποιήθηκε το άρθρο 21 του Καταστατικού αυτής, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής δύο Αντιπροέδρων Δ.Σ. κατά τη συγκρότηση αυτού σε σώμα. Η ως άνω τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, εγκρίθηκε με την υπ�αριθμ. πρωτ. Κ2 �8821/05.07.2005 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, καταχωρήθηκε δε την ίδια μέρα στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την υπ�αριθμ. πρωτ. Κ2 �8821 (δις)/05.07.2005 ανακοίνωση. Ακολούθως και στα πλαίσια, της εύρυθμης λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, εκλέγοντας δύο Αντιπροέδρους σύμφωνα με την από 06/07/2005 απόφασή του.
Η ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως:
1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Ε.Μυλωνάκης Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
4. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Κ. Δεληγιάννης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αριστοτέλης Γ. ’ννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιος Α. ’ννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Πέτρος Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Νικόλαος �Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος