2005

Γνωστοποίηση της INTRAKAT για την αγορά μετοχών της INTRADEVELOPMENT Α.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 της υπ�ριθμ. 5/204/14-11-2000 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιείται ότι, την 23-3-2005, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRAKAT», προέβη στην αγορά από τον κ. Δημήτρη Ανδριόπουλο, 1.000 ονομαστικών μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», αντί συνολικού τιμήματος ευρώ110.000. Oι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας.