2006

Γνωστοποίηση της εταιρείας ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Σύμφωνα με το στοιχείο 1 του άρθρου 284 του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύει γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ ότι, σύμφωνα με την από 08/02/2006 απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 09/02/2006 και ώρα 10π.μ., τη μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρείας INTRAKAT με απορρόφηση της Εταιρείας INTRAMET ως ακολούθως:
Tο αδιάθετο υπόλοιπο των αντληθέντων κεφαλαίων, ύψους 4.741.673 ευρώ  στις 31.12.2005, να διατεθεί ως εξής :
α) ποσό 1.650.000 να διατεθεί έως την 31.12.2006 για επενδύσεις είτε υπό μορφή συμμετοχής της Εταιρείας στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, είτε εξαγοράς μεριδίου ή συμμετοχής αυτής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ή ίδρυσης νέας εταιρείας, είτε για τη δραστηριοποίηση της Εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών.
β) ποσό 1.897.104 ευρώ να διατεθεί έως την 31.12.2006 για αγορά μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού.
Το παραπάνω ποσό προκύπτει (i) από το ποσό των 697.104 ευρώ που επίσης προοριζόταν να διατεθεί από την ΙΝΤRΑΜΕΤ πριν την απορρόφηση της από την ΙΝΤRΑΚΑΤ για αγορά μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και (ii) από το ποσό των 1.200.000 ευρώ που αρχικά προοριζόταν να διατεθεί από την ΙΝΤRΑΜΕΤ, πριν την απορρόφηση της από την ΙΝΤRΑΚΑΤ, για τη δραστηριοποίηση της σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών και το οποίο πλέον ενοποιήθηκε με την παραπάνω κατηγορία χρήσης κεφαλαίων υπό (α).
γ) ποσό 194.569 ευρώ να διατεθεί έως την 31.12.2006 για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού μηχανογράφησης, ποσό το οποίο προϋπήρχε στην απορροφηθείσα ΙΝΤRΑΜΕΤ
δ) το υπόλοιπο ποσό των 1.000.000 ευρώ να διατεθεί για κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας, προκειμένου να καλυφθούν αφενός μεν υφιστάμενες ή μέλλουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας από τη συμμετοχή της σε κοινοπραξίες, αφετέρου δε να καλυφθούν τρέχουσες υποχρεώσεις της Εταιρείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της. Το παραπάνω ποσό αρχικά προοριζόταν να διατεθεί από την ΙΝΤRΑΜΕΤ, πριν την απορρόφηση της από την ΙΝΤRΑΚΑΤ, για τη δραστηριοποίηση της σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών.
Σημειώνεται ότι για τα παραπάνω ποσά που προϋπήρχαν στη χρήση κεφαλαίων της απορροφηθείσας ΙΝΤRΑΜΕΤ, το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφηθείσας INTRAMET με την από 21/12/2005 απόφασή του είχε εγκρίνει την παράταση του χρονοδιαγράμματος χρήσης των εν λόγω κεφαλαίων έως την 31/12/2006.
Συνοψίζοντας, οι αλλαγές στη χρήση των κεφαλαίων όπως προβλέπονταν αρχικά από την INTRAKAT και την απορροφηθείσα INTRAMET συνίστανται στα εξής :
α) ενίσχυση του ποσού που προβλέπονταν για αγορά μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού κατά το ποσό των 1.200.000 ευρώ β) ενίσχυση του Κεφαλαίου Κίνησης κατά το ποσό του 1.000.000 ευρώ και γ) μεταφορά του ποσού των 2.200.000 ευρώ που αρχικά προβλέπονταν για δραστηριοποίηση της εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιριών στις προηγούμενες δύο κατηγορίες.
Οι λοιπές χρήσεις παραμένουν ως είχαν.
Όσον αφορά τους λόγους που επέβαλαν τις ανωτέρω διαφοροποιήσεις της χρήσης κεφαλαίων και τις αναμενόμενες επιπτώσεις τους για την Εταιρεία σημειώνονται τα ακόλουθα.
α) Η ενίσχυση του ποσού που προβλέπονταν για αγορά μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού από 697.104 ευρώ σε 1.897.104 ευρώ επιβάλλεται προκειμένου η Εταιρεία να χρηματοδοτήσει την αγορά νέων μηχανημάτων για το υποκατάστημα μεταλλικών κατασκευών στη Λάρισα, καθώς και την αγορά οργάνων και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας τα οποία χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση οπτικών ινών και αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την τεχνική ικανότητα και την ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας.
β) Όσον αφορά την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου η Εταιρεία να εξυπηρετήσει καλύτερα τις δραστηριότητές της, ενόψει και των νέων έργων που πρόσφατα ανέλαβε (π.χ. Αναβάθμιση τμήματος της Εγνατίας Οδού, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Διευθέτηση Χειμάρρου Ξηριά Κορίνθου, κλπ.) .
γ) Τέλος, η κατάργηση του ποσού ευρώ 2.200.000 που προορίζονταν αρχικά για δραστηριοπ