2019

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου – Σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Παιανία 15/01/2019

Α.Π: 61900005.-

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” με διακριτικό τίτλο “INTRAKAT” (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 15.01.2019 γνωστοποιήσεων της INTRACOM HOLDINGS, της εταιρείας ADAMAS SECURITIES LIMITED και του κ. Δημ. Κούτρα, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 15.01.2019, γνωστοποιεί τα ακόλουθα :

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. “INTRACOM HOLDINGS”) επί μετοχών της Εταιρείας, στις 15.01.2019 διαμορφώνεται σε ποσοστό 59,556% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 18.151.019 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 79,556% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, λόγω διάθεσης 6.095.432 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAKAT

Β. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας «ADAMAS SECURITIES LIMITED» επί μετοχών της Εταιρείας, στις 15.01.2019 διαμορφώνεται σε ποσοστό 20,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 6.095.432 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 άμεσα δικαιώματα ψήφου), λόγω απόκτησης 6.095.432 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της INTRAKAT

Γ. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δημ. Κούτρα επί μετοχών της Εταιρείας, στις 15.01.2019 διαμορφώνεται σε ποσοστό 20,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 6.095.432 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 0% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 0 έμμεσα δικαιώματα ψήφου), μέσω των διαδοχικά ελεγχόμενων εταιρειών :

– ADAMAS GROUP LIMITED, εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον
κ. Δημ. Κούτρα

– ADAMAS SECURITIES LIMITED,  εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από την ADAMAS GROUP LIMITED