2024

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον ν. 3556/2007

Παιανία 19/02/2024

 

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 15/02/2024 γνωστοποίησης της εταιρείας ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD, με έδρα την Κύπρο, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εταιρείας, γνωστοποιεί ότι την 15/02/2024 το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD στην Εταιρεία κατήλθε του ορίου του 5%.

Η εταιρεία ENVIRTUS INVESTMENSTS LTD δεν ελέγχεται από κάποιο πρόσωπο καθόσον οι μετοχές της κατέχονται κατά 50% από την XAVIER INVESTMENTS S.A. και κατά 50% από την AL MAVA HOLDING S.A. και οι αποφάσεις λαμβάνονται από κοινού. Σημειώνεται ακόμη ότι ο κ. Λουκάς Λαζαράκης, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την XAVIER INVESTMENTS S.A., και ο κ. Δημοσθένης Στασινόπουλος, ως μοναδικός μέτοχος, ελέγχει την AL MAVA HOLDING S.A.