2006

Γνωστοποίηση πώλησης από την εταιρεία INTRAKAT, της εταιρείας AITHERAS ENERGY

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η πώληση των 500.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 100%, της εταιρείας με την επωνυμία ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο AITHERAS ENERGY, που κατείχε η INTRAKAT, στoν κ. Θανόπουλο Γεώργιο.