2017

Γνωστοποίηση Μεταβολής σε δικαιώματα ψήφου (Ν.3556/2007)

Παιανία, 13/11/2017

Α.Π. 61701200.-

 Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και  διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» (εφεξής η «Εκδότρια»), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007, ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 13/11/2017 γνωστοποίησης της βασικής μετόχου της, εταιρείας «INTRACOM HOLDINGS» (εφεξής η «Εταιρεία»), σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτής επί μετοχών της Εκδότριας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 13.11.2017 λόγω της πίστωσης και έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εκδότριας που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 07/07/2017 Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26/06/2017 Τ.Γ.Σ., γνωστοποιεί ότι το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας επί μετοχών της Εκδότριας ανέρχεται πλέον σε 79,556% (δηλ. 24.246.451 δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 30.477.156), έναντι προηγούμενου ποσοστού 74,719%.