2006

Γνωστοποίηση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT

Σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ν. 3016/2002, όπως ισχύουν, η Εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι με την από 29-3-2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκλέχθηκε ο κ. Ευάγγελος Σακκάς του Παναγιώτη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Γεωργίου Κ. Δεληγιάννη. Μετά την ανωτέρω εκλογή του νέου μέλους Δ.Σ. η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η θητεία λήγει στις 30.06.2010, έχει ως εξής:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. , Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Α΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης,Β΄Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
4. Πέτρος Κ. Σουρέτης,Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευάγγελος Π. Σακκάς, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αριστοτέλης Γ. ’ννινος,Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Γεώργιος Α. ’ννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Πέτρος Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Νικόλαος – Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος