2019

Γνωστοποίηση Εκλογής νέου ΔΣ και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Θέμα: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα – Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» ανακοινώνει  ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 25ης Ιουλίου 2019:

Ι. Εξέλεξε νέο 10μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

  1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
  2. Κωνσταντίνος Κόκκαλης του Σωκράτη, Αντιπρόεδρος ΔΣ, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
  3. Δημήτριος Θεοδωρίδης του Σάββα, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.
  4. Πέτρος Σουρέτης του Κωνσταντίνου, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος.
  5. Δημήτριος Παππάς του Αριστείδη, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος .
  6. Χαράλαμπος Καλλής του Κωνσταντίνου, Εκτελεστικό Μέλος.
  7. Δημήτριος Κλώνης του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος .
  8. Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  9. Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.
  10. Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος .

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι από την 25.07.2019 έως και την 24.07.2024, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση τη Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, η οποία δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει την εξαετία.

ΙΙ. Εξέλεξε νέα Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι κ.κ.:

α) Σωτήριος Φίλος του Νικολάου, Πρόεδρος

β) Αναστάσιος Τσούφης του Μιλτιάδη και

γ) Γεώργιος Άννινος του Αριστοτέλη

οι οποίοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.