2017

Απάντηση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 1179/18.04.2017 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παιανία, 19 Απριλίου 2017

Α.Π.:61700544.-

Θέμα :     Απάντηση στην υπ΄αριθμ. πρωτ. 1179/18.04.2017 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε απάντηση ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (αρ. πρωτ. Ε.Κ. 1179/18.04.2017) κατόπιν της ανακοίνωσης της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., αναφορικά με την πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 5.5.2017 για την έγκριση των διαδικασιών που είναι απαραίτητες για την κήρυξη της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. σε κατάσταση πτώχευσης και με γνώμονα την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, η INTRAKAT γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  • Δεν υφίσταντο την 31.12.2016 απαιτήσεις της Εταιρείας μας από την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε., όπως δεν υφίστανται τέτοιες απαιτήσεις και σήμερα. Επίσης, δεν υφίστανται εξασφαλίσεις της Εταιρείας μας που να αφορούν την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.
  • Το ποσοστό συμμετοχής της INTRAKAT στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. ανέρχεται σε 11,247%. Η αξία της συμμετοχής αυτής, μετά τις σωρευτικές μεταβολές που έχουν επέλθει έως την 31.12.2016, ανέρχεται σε € 51.847,81.
  • Δεν έχουν διενεργηθεί και δεν διενεργούνται πωλήσεις της Εταιρείας μας προς την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε.. Ως εκ τούτου οι αναφερθείσες εξελίξεις σε σχέση με την ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. δεν επηρεάζουν τα οικονομικά μεγέθη της INTRAKAT πέραν της ως άνω αξίας της συμμετοχής μας.