2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΝΤΡΑΚΑΤ

Το Δ.Σ. της Εταιρίας με την επωνυμία “INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το δ.τ. “INTRAKAT” ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 12/01/2006 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 20.606.250 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της “INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που εκδόθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας “INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας “ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.”

Από την ίδια ημερομηνία, 12/01/2006, η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’άριθμ. 35/24-11-2005 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Βεβαιώνεται ότι, οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, από το Κ.Α.Α. στους λογαριασμούς των δικαιούχων μετόχων μέσω του Σ.Α.Τ., την Πέμπτη 12/01/2006 (ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης).

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών έχει ως ακολούθως:
(α) για μεν τους μετόχους της Απορροφωμένης, οι οποίοι κατέχουν 20.606.250 μετοχές μετά την ακύρωση των 1.093.750 ιδίων μετοχών της Απορροφώμενης, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώμενης, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, με μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη,
(β) για δε τους μετόχους της Απορροφώσας, μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ, με μία (1) κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσας, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστη,

Μετά τη συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ αριθμ. πρωτ. Κ2-15833/30.12.2005 απόφασή του, το μετοχικό κεφάλαιο της “INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανέρχεται πλέον σε 14.581.875,00 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 48.606.250 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη.

Το Δ.Σ. του ΧΑ κατά την συνεδρίασή του της Πέμπτης 05/01/2006 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 20.606.250 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση.

Το Έγγραφο του άρθρου 4 του Ν3401 που συντάχθηκε για τη συγχώνευση και τέθηκε υπόψη από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 14.12.2005 είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2006, από το Χ.Α., από τα γραφεία της Εταιρίας, 19,7 Χ.Θ. Νέας Οδού Παιανίας – Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία Αττικής και από τα γραφεία του Συμβούλου Συγχώνευσης ALPHA BANK, Μέρλιν 5, 10671 Αθήνα. Επίσης αντίγραφο του Εγγράφου για τη Συγχώνευση υπάρχει καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Χ.Α στην διεύθυνση www.ase.gr και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στη διεύθυνση www.intrakat.gr

Eπίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία “INΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το δ.τ. “INTRAKAT” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14η/11//2005 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, μεταξύ των άλλων θεμάτων, αποφάσισε την αλλαγή της επωνυμίας της σε “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” με διακριτικό τίτλο “INTRAKAT”.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την αριθ. Κ-15833/30.12.2005 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίασή του της Πέμπτης 05/01/2006 ενημερώθηκε για την ανωτέρω απόφαση.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας, ορίζεται ότι από την Πέμπτη 12/01/2006, η επωνυμία της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει σε “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” με διακριτικό τίτλο “INTRAKAT”.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης των μετόχων της Εταιρίας (κα Ιωάννα Παπαβασιλείου τηλ.210-6674346).