2005

Ανακοίνωση Τροποποίησης των άρθρων 1, 3 και 5 του Κωδικοποιημένου Καταστατικού

Ανακοινώνεται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 14/11/2005, ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 1, 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, ως ακολούθως :
Α Ρ Θ Ρ Ο 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” και το διακριτικό τίτλο “ΙΝΤRΑΚΑΤ”.
2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας με το εξωτερικό η επωνυμία της Εταιρείας θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ”.
Α Ρ Θ Ρ Ο 3
ΣΚΟΠΟΣ
1. Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι:
α) Η μελέτη εφαρμογής, ο σχεδιασμός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η συντήρηση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών, ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ’ οιονδήποτε συνδυασμό των κατωτέρω:
(1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις
(2) Συστήματα και Δίκτυα πληροφορικής
(3) Βιομηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως
(4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
(5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις
(6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
(7) Έργα Φυσικού Αερίου
(8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωματουργικά έργα και λοιπά έργα αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού
(9) Αθλητικά έργα Νοσοκομειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις
(10) Τουριστικές εγκαταστάσεις
(11) Σταθμοί αυτοκινήτων
(12) Λιμενικά Έργα
(13) Η ανέλκυση, απομάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τμημάτων αυτών.
β) Οι ηλεκτρομηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά μεταλλικές κατασκευές.
γ) Η ανάληψη, μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, απορριμάτων, αερίων λυμάτων, έργα βιολογικού καθαρισμού και καθαρισμού ποταμών και λιμνών, έργα εγκαταστάσεων μετατροπής υδάτων σε πόσιμα και άλλων συναφών βιομηχανικών και λοιπών έργων
δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ?οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηματοδότησης, κατασκευής, διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης παντός είδους Έργων και Εγκαταστάσεων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή/και συγχρηματοδοτούμενων, καθ’οιοδήποτε επιχειρηματικό σύστημα (Β.Ο.Τ./P.F.Ι.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών με αυτά.
στ) Η συμμετοχή σε πάσης φύσεως μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών και Ιδιωτών συναφούς με τον σκοπό της Εταιρίας αντικειμένου.
ζ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία και μεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας.
η) Η δημιουργία και εγκατάσταση συγκροτημάτων παραγωγής μπετόν, προϊόντων προκατασκευής σκυροδέματος, ασφαλτικών και λατομικών αδρανών για εμπορία, μεταφορά και ιδία χρήση.
θ) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε φύσεως εξοπλισμού σχετιζομένου με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.
ι) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, παραγωγής, εμπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, μηχανημάτων, εξοπλισμού και γενικά εμπορευμάτων, σχετιζομένων με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.
ια) Η αγορά, πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων με το σύστημα αντιπαροχής ή άλλο επιχειρηματικό σύστημα.
ιβ) Η μίσθωση κινητών ή ακινήτων με leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, τηρουμένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
ιγ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες.
2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρίας αυτή δύναται:
α) να ιδρύει ή/και να συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς
σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες.
β) να συνεργάζεται με οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού
γ) να συμμετέχει ή συνεργάζεται δι’ ιδίων κεφαλαίων, με άλλες επιχειρήσεις ή Εταιρείες οιασδήποτε νομικής μορφής, υφιστάμενες ή που θα ιδρυθούν, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.
ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της Εταιρίας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο
1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής με αριθμό Μητρώου 16205/04/Β/87/235, σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες (2.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας, είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρίας, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 5 του Καταστατικού της, το οποίο Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 2932/21.12.1987 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.12.1988 το ως άνω εκ δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μιας. Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της κάθε μίας και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο, η δε εγκριθείσα σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 288/15.2.1989 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Στη συνέχεια, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 27.6.1990, το ως άνω εξ εξήντα εκατομμυρίων (60.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατομμυρίων (152.000.000) δραχμών:
α) με κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεματικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δέκα εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (10.700.000) δραχμών μικτού μετά φόρου και εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων επτά (9.907.407) δραχμών μετά την παρακράτηση του φόρου
β) με κεφαλαιοποίηση των χρεών της Εταιρείας προς τη μέτοχό της Ανώνυμη Εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”, συνολικού ποσού 134.987.963 δραχμών και
γ) με την καταβολή ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (7.140.630) δραχμών, σε μετρητά, από τους μετόχους της Εταιρείας κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη και Κων/νο Γ. Δημητριάδη, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, και εκδόθηκαν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (30.400) νέες ανώνυμες μετοχές.
Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια δώδεκα εκατομμύρια (212.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (42.400) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία και ήτο ολοσχερώς καταβεβλημένο.
Στη συνέχεια με απόφαση της από 8-3-1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εκ διακοσίων δώδεκα εκατομμυρίων (212.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών με την καταβολή του ως άνω ποσού σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μια.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια δραχμές (762.000.000) και διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεμία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 14.06.1996 Έκτακτης Γενική
ς Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, οι ως άνω εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυμες μετοχές της Εταιρείας, μετατράπηκαν σε Ονομαστικές προς το σκοπό προσαρμογής προς τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996, και το Π.Δ. 82/96.
Κατόπιν αυτού, το εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (762.000.000) δρχ. μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεμία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 27.11.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατομμυρίων (762.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων (788.000.000) δραχμών :
α) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 2065/92, εκ δραχμών 5.896.840
β) με την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 1828/89, εκ δραχμών 154.924.039
γ) με την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεματικού της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκ δραχμών 167.200.000 το οποίο προκύπτει από το άθροισμα των ποσών των έκτακτων αποθεματικών που αφορούν στις παρακάτω χρήσεις:
– Χρήση 1987-1988 ποσό εκ δραχμών 6.300.000
– Χρήση 1990 ποσό εκ δραχμών 7.100.000
– Χρήση 1991 ποσό εκ δραχμών 16.000.000
– Χρήση 1992 ποσό εκ δραχμών 33.900.000
– Χρήση 1993 ποσό εκ δραχμών 62.000.000
– Χρήση 1994 ποσό εκ δραχμών 41.900.000
δ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα – Repos, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 195.148
ε) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκπτωση φόρου άρθρου 3 Ν.Δ. 328/1974, φορολογηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 6.349.400
στ) με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικού αφορολογήτων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων φορολογηθέντος σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχμών 452.878.853.
ζ) με καταβολή μετρητών εκ δραχμών 555.720 από τους μετόχους της εταιρείας κατ? αναλογία συμμετοχής τους
και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (157.600) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε μια.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (1.550.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες (310.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία.
Στη συνέχεια, με απόφαση της από 16.03.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (1.550.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (550.000.000) δραχμών α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ποσού πεντακοσίων τριάντα εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατό (539.353.100) δραχμών και β) με την καταβολή ποσού δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων (10.646.900) δραχμών σε μετρητά από τους μετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών της καθεμιάς.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατό εκατομμύρια (2.100.000.000) δραχμές και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών η καθεμία.
Ακολούθως με την από 29.08.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας α) το ως άνω εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατό εκατομμυρίων (2.100.000.000) δραχμών μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (46.725.000) δραχμών με την κεφαλαιοποίηση μέρους των κερδών εις νέον της χρήσης του έτους 2000, β) μειώθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρείας από πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές σε εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμές και αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών από τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (429.345) σε εικοσιένα εκατομμύρια (21.000.000) κοινές Ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών της καθεμίας και γ) εκφράστηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε 6.300.000 Ευρώ και η ονομαστική αξία της μετοχής της και σε 0,30 Ευρώ.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα έξι εκατομμύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.146.725.000) δραχμές ή έξι εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.
300.000) Ευρώ και διαιρείται σε εικοσιένα εκατομμύρια (21.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 Ευρώ η καθεμία.
Ακολούθως με την από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας επανεγκρίθηκαν τα τέσσερα (4) από τα επτά θέματα των αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 27.07.1999, της 30.12.1999, της 30.05.2000, της 30.10.2000 και της 30.03.2001 με τις οποίες αποφασίστηκε η αύξηση του εκ δύο δισεκατομμυρίων εκατόν σαράντα έξι εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.146.725.000) δραχμών ή έξι εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (6.300.000) ΕΥΡΩ μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (715.575.000) δραχμών ή δύο εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών και την έκδοση επτά εκατομμυρίων (7.000.000) νέων Κοινών Ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ της καθεμίας και τιμής έκδοσης υπέρ το άρτιο, που θα καλυφθούν με δημόσια εγγραφή 690.018.750 δρχ. ή 2.025.000 ΕΥΡΩ και με ιδιωτική τοποθέτηση 25.556.250 δρχ. ή 75.000 ΕΥΡΩ.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα δύο εκατομμύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.862.300.000) δραχμές ή οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (8.400.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχμών ή 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.
Ακολούθως με την από 14.11.2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το ως άνω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού οκτώ εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (8.400.000) ΕΥΡΩ: α) αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (6.510.000,00) ΕΥΡΩ, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου κεφαλαίου εισφερόμενου λόγω συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρείας “ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.” με δ.τ. “INTRAMET” και β) μειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (328.125,00) ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των 1.093.750 ακυρουμένων ιδίων μετοχών της απορροφωμένης εταιρείας “ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.” με δ.τ. “INTRAMET” (ήτοι 1.093.750 μετοχές x 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη), σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920.
Κατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα πέντε (14.581.875,00) ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε 48.606.250 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεμία.