2021

Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007

Παιανία, 04/08/2021

Θέμα: «Ανακοίνωση του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου της INTRAKAT στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 3556/2007»

Η εταιρεία «ΙΝTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (η «Εταιρεία») ενημερώνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.3556/2007, όπως ισχύει, προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων και σε συνέχεια της πιστοποίησης καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου 2021, ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των €14.408.061,30, διαιρούμενο σε 48.026.871 κοινές,
ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου άυλες μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η καθεμία.

Από τις ως άνω μετοχές, δικαίωμα ψήφου έχουν οι 47.996.871 μετοχές καθότι οι υπόλοιπες 30.000 είναι ίδιες μετοχές των οποίων τα δικαιώματα ψήφου αναστέλλονται σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1α του Ν. 4548/2018