2017

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (Γνωστοποίηση συναλλαγών)

Παιανία, 13/11/2017

 

Η INTRAKAT (εφεξής η “Εταιρεία”) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι η INTRACOM HOLDINGS, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Δημήτρη Κλώνη, Πρόεδρο και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 13/11/2017 απέκτησε  20.451.055 κοινές  ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας 8.180.422,00 ευρώ, λόγω συμμετοχής της Intracom Holdings στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφάσισε η από 07/07/2017 Α’ Επαναληπτική Συνεδρίαση της από 26/06/2017 Τ.Γ.Σ.