2021

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Παιανία, 03/12/2021

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Η INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, (δ.τ. INTRAKAT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 21 του Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι

η DANECH ESTATE I LTD, συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον κ. Λουκά Λαζαράκη, Γενικό Διευθυντή αυτής, προέβη στις 02.12.2021 σε αγορά 10.000 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 19.966,80 ευρώ.