2018

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών.

Παιανία, 19/10/2018

Α.Π.:61800481.-

 

Ανακοίνωση – Αγορά Ιδίων Μετοχών.

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της από 28.06.2018 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, σε εφαρμογή του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, και του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στις 19.10.2018 προέβη, μέσω του μέλους του Χ.Α. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 10.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0232 ευρώ, ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 10.231,78 ευρώ.

Kατόπιν της ως άνω αγοράς, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 10.000 ίδιες μετοχές (ποσοστό 0,03% επί του μετοχικού της κεφαλαίου).