2006

Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ιγ του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της από 09/02/2006 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κ. κ. Μετόχων της, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί την από 21/02/2006 υπογραφή σύμβασης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 20.000.000 ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου, διάρκειας πέντε ετών και με ομολογιούχους δανειστές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., την ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., την ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., και διοργανωτές την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Σκοπός του εν λόγω δανείου είναι η χρηματοδότηση έργων της εταιρείας και η αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της.