2022

Έκτακτη Γενική Συνέλευση 14/11/2022

1. Πρόσκληση Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων

2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου

3. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

4. Δικαιώματα Μετόχων

5. Έγγραφα που υποβάλλονται στην Έκτακτη Γ.Σ.

6. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1.και 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 4706/2020

7. Σχέδιο αποφάσεων επί των θεμάτων της Έκτακτης Γ.Σ.

8. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «INTRAΚΑΤ» της 14ης Νοεμβρίου 2022

9. Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» της 1ης Δεκεμβρίου 2022 κατόπιν αναβολής της συζήτησης και λήψης αποφάσεων κατά την αρχική συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 2022