2008

Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 22.10.2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 17η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19 χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Β΄ Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «CYBARCO ΑΤΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου.
2. Λήψη απόφασης για αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου.
3. Λήψη απόφασης για αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROKAT», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και έγκριση των όρων της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου.
4. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης αναδοχής των ως άνω κλάδων καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της .
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, λόγω της αναδοχής των ως άνω κλάδων των ως άνω εταιρειών και λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικού για λόγους στρογγυλοποίησης από τον λογαριασμό «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». �Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.
7. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και καθορισμός των όρων αυτής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την τήρηση των νομίμων προς τούτο διατυπώσεων κατά τα ειδικότερα στον νόμο (άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/20).
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Σε περίπτωση που και κατά την Α�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Β�Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 15η Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο, χωρίς δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.intrakat.gr). Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ΄Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Παιανία, 22 Οκτωβρίου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ