2004

Γνωστοποίηση της "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε."

Ανακοινώνεται από την εταιρεία “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24/06/2004, ενέκρινε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, πενταετούς διάρκειας, από τρεις χρηματοδότες (Τράπεζες) μέχρι του ποσού των ευρώ 15.000.000, βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου.