2005

Γνωστοποίηση της εταιρείας INTRAKAT της 27-06-2005 περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου της ε

Γνωστοποιείται από την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο INTRAKAT, σύμφωνα με το στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ�ριθμ. 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27-06-2005, συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 27-06-2005 απόφαση του Δ.Σ., η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με την υπ�ριθμό πρωτοκόλλου Κ2-8981/5.7.2005 ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα έχει ως ακολούθως:

1. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
2. Δημήτριος Χ. Κλώνης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
3. Πέτρος Κ. Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Κ. Δεληγιάννης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Αριστοτέλης Γ. ’ννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Γεώργιος Α. ’ννινος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Πέτρος Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Αλέξανδρος Ε. Μυλωνάκης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Νικόλαος �Σωκράτης Δ. Λαμπρούκος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος