2020

Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον N. 3556/2007 λόγω stock option plan

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3556/2007 ΛΟΓΩ STOCK OPTION PLAN

 

Παιανία 17/12/2020

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ με διακριτικό τίτλο INTRAKAT (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια των από 17.12.2020 γνωστοποιήσεων της εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED και του κ. Δημήτριου Κούτρα, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου αυτών επί μετοχών της Εταιρείας, όπως τα εν λόγω δικαιώματα διαμορφώθηκαν στις 15.12.2020, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση την 15.12.2020 των 1.523.857 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου που εκδόθηκαν μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού ευρώ 457.157,10 με καταβολή μετρητών, ως αποτέλεσμα της από 10/11/2020 μερικής άσκησης των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option) από τους δικαιούχους του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σε συνδυασμό  με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής,

(α) το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED επί μετοχών της Εταιρείας, στις 15.12.2020 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 19,048% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (ήτοι 6.095.432 άμεσα δικαιώματα ψήφου), έναντι προηγούμενου ποσοστού 20% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.095.432 άμεσα δικαιώματα ψήφου).

(β) το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Δημήτριου Κούτρα επί μετοχών της Εταιρείας, μέσω της αμέσως υπ’ αυτόν κατά ποσοστό 100% ελεγχόμενης εταιρείας ADAMAS GROUP LIMITED, στις 15.12.2020, διαμορφώθηκε σε ποσοστό 19,048% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (6.095.432 έμμεσα δικαιώματα ψήφου).

Η ADAMAS GROUP LIMITED είναι εταιρεία ελεγχόμενη κατά ποσοστό 100% από τον κ.Δημήτριο Κούτρα.