2004

Γνωστοποίηση ημερομηνίας αποκοπής μερίσματος χρήσης 2003 της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σας γνωρίζουμε ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε., που πραγματοποιήθηκε σήμερα 24-06-2004, αποφάσισε μεταξύ άλλων την διανομή μερίσματος ευρώ 0,10 λεπτών ανά μετοχή για τη χρήση 2003. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της εταιρείας κατά την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 24-06-2004. Από την επόμενη εργάσιμη, 25-06-2004 οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα για μέρισμα χρήσης 2003. Η ημερομηνία και ο τρόπος καταβολής του μερίσματος θα ανακοινωθούν προσεχώς μετά από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. 210 6674346 αρμόδια κα Ι. Παπαβασιλείου.