2007

"Γνωστοποίηση Αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας INTRAΚΑΤ της 28/6/2007"

Παιανία 29-06-2007
Α.Π.:4612-

Γνωστοποιείται από την εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και τον διακριτικό τίτλο INTRAΚΑΤ, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 28-06-2007, κατά την οποία παραστάθηκαν έντεκα (11) μέτοχοι εκπροσωπούντες 76,83% του μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 37.345.785 μετοχές), έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως με πλειοψηφία 100% επί των παρισταμένων μετόχων:
1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής για την εταιρική χρήση από 01.01.2006 έως 31.12.2006
3. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ανώνυμης εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών “ΣΟΛ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ” για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2007 έως 31.12.2007.
4. Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 έως 31.12.2006, όπως αυτή παρατίθεται στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων των δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης αυτής και εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος.
5. Χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, να ενεργούν, είτε για λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία εταιρειών.
6. Ανακλήθηκε η από 27-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας περί παροχής ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ποσοστού 33,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η ΙΝΤRACOM HOLDINGS στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο “H.E.& D. S.A.”.
7. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του σκοπού της, λόγω διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και στον τομέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, μετά την ως άνω τροποποίηση του άρθρου 3 (Σκοπός) αυτού.
9. Χορηγήθηκε ειδική έγκριση (άδεια), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών από την INTRACOM HOLDINGS στην INTRAKAT. .
10. Εγκρίθηκε η μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων και μη διατεθέντων έως την 28.06.2007 κεφαλαίων συνολικού ποσού € 558.453,66, που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005, 27.06.2005, 09.02.2006 και 04.12.2006 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της ήδη συγχωνευθείσης Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής. Συγκεκριμένα, λόγω της ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς ποσοστού 33,33% της εταιρείας “H.E.& D. S.A.”, εγκρίθηκε το ποσό των € 181.570 της κατηγορίας υπ’αριθ. 6 «Συμμετοχή στο κεφάλαιο κοινοπραξίας αυτοχρηματοδοτούμενων έργων, εξαγορά μεριδίου-συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, ίδρυση νέας εταιρείας, δραστηριοποίηση της εταιρείας σε έργα προστασίας περιβάλλοντος, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών», που αφορούσε στην εξαγορά του ως άνω ποσοστού, να διατεθεί για την αγορά καινούριων μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου (κατηγορία υπ’αριθ. 13).
11. Επί του ενδέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις προς τους κ.κ. Μετόχους.