2008

Γνωστοποίηση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται από την Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRAΚΑΤ» (εφεξής η “Εταιρεία”), ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε τη  Δευτέρα  17-11-2008, κατά την οποία παραστάθηκαν πέντε (5) μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπροσώπευση εμπροθέσμως καταθέσαντες, εκπροσωπούντες το 76,815% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 59.738.821 Κοινές Ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 77.770.000, έλαβε ομόφωνα, δηλαδή με ποσοστό 100% επί των παρισταμένων μετόχων, τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Εγκρίθηκε  η αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «CYBARCO ΑΤΕ», σύμφωνα με την από 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και τους όρους της σχετικής σύμβασης αναδοχής του εν λόγω κλάδου.

2. Εγκρίθηκε η αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», σύμφωνα με την από 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993  και τους  όρους  της σχετικής σύμβασης αναδοχής του εν λόγω κλάδου.

3. Εγκρίθηκε η αναδοχή από την Εταιρεία, του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της θυγατρικής αυτής εταιρείας με την επωνυμία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «EUROKAT», σύμφωνα με την 30.06.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 και τους όρους της σχετικής σύμβασης αναδοχής κλάδου αυτού.

4. Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Πέτρο Κ. Σουρέτη  για την υπογραφή, από κοινού  με τους εξουσιοδοτηθέντες εκπροσώπους των εταιρειών που εισέφεραν τους ανωτέρω κλάδους, της συμβολαιογραφικής πράξης σύμβασης αναδοχής των ως άνω κλάδων καθώς και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωσή της.

5. Εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας :
i) λόγω της αναδοχής των ως άνω κλάδων, κατά τα ποσά που αντιστοιχούν στην καθαρή θέση κάθε εισφερόμενου κλάδου, ήτοι :
α) κατά το ποσό των 4.172.000,00 ευρώ, λόγω της αναδοχής του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της Εταιρείας CYBARCO ΑΤΕ,
β) κατά το ποσό των 2.706.142,66 ευρώ, λόγω της αναδοχής του κλάδου κατασκευής Δημοσίων Έργων της Εταιρείας Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ  και,
γ) κατά το ποσό των 396.532,97 ευρώ, λόγω της αναδοχής του κλάδου κατασκευής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων της θυγατρικής Εταιρείας EUROKAT,
όπως αντίστοιχα προκύπτει από τους ισολογισμούς μετασχηματισμού κάθε εισφερόμενου κλάδου, και
ii) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από τον λογαριασμό «διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά το ποσό των των 884.104,37 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της INTRAKAT θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των 8.158.780 ευρώ και θα ανέλθει στο ποσό των 31.489.780,00 ευρώ, διαιρούμενο πλέον σε 92.617.000 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστης.
Εκ της ως άνω αύξησης, 7.211.400 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο CYBARCO ΑΤΕ, 6.928.600 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ και 707.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ θα παραδοθούν στην εισφέρουσα τον κλάδο EUROKAT, οι οποίες, επειδή η EUROKAT είναι θυγατρική της INTRAKAT, θα αντιμετωπισθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 ΚΝ 2190/20, ως ίδιες μετοχές. Οι δε παλαιοί μέτοχοι της INTRAKAT δε θα λάβουν νέες μετοχές, αλλά θα αυξηθεί η ονομαστική αξία κάθε μετοχής τους από 0,30 ευρώ σε 0,34 ευρώ.
Ομόφωνα, επίσης, εγκρίθηκε η, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, περί Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς και η παροχή εξουσιοδότησης προς το  Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Πέτρο Σουρέτη ή/ και τον  Οικονομικό Διευθυντή αυτής κ. Σωτήριο Καραμαγκιώλη, για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και την υποβολή κάθε απαιτούμενου εγγράφου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α..

6. Εγκρίθηκε η κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

7. Αποφασίσθηκε  η  αγ