2005

Γνωστοποίηση αγοράς ποσοστού 2% του μετοχικού κεφαλαίου της INTRACOM CONSTRUCT S.A.

Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRAKAT γνωστοποιεί ότι την 8η-12-05 προέβη στην αγορά από τον κ. Εμμανουήλ Βασιλάκη 11.980 ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστού 2%, της εδρεύουσας στο Βουκουρέστι Ρουμανίας εταιρείας με την επωνυμία INTRACOM CONSTRUCT S.A., αντί τιμήματος ποσού 10.000. Μετά την ως άνω αγορά το ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας INTRAKAT στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας INTRACOM CONSTRUCT S.A. ανέρχεται συνολικά σε 85%.