2005

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ INTRAKAT- ΙΟΥΛΙΟΣ 2005

Η Εταιρία βεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο συνημμένο Πληροφοριακό Σημείωμα, το οποίο κατατέθηκε στο Χ.Α. με αριθμ. Πρωτ. 31347, είναι απολύτως πλήρη, ακριβή και επίκαιρα. Η Εταιρία βεβαιώνει, επίσης, ότι το περιεχόμενο της καταχώρησης στην ιστοσελίδα του Χ.Α. είναι ταυτόσημο με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Σημειώματος που κυκλοφορεί υπό τη μορφή εντύπου, οποιαδήποτε δε τυχόν τροποποίηση ή επικαιροποίηση του εντύπου Πληροφοριακού Σημειώματος συνεπάγεται υποχρέωση της Εταιρίας για άμεση ενημέρωση του Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για και από το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος, το οποίο καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του, όπως ακριβώς υπεβλήθη από την Εταιρία, χωρίς να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση, συμπλήρωση ή τροποποίηση.