2016

Απάντηση στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2704/12-7-2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Παιανία 13/07/2016

Α.Π.:1256.

 

Θέμα: “Απάντηση στην υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 2704/12-7-2016 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς”

Σε απάντηση της από 12.07.2016 με αριθμ. πρωτ. 2704 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των ερωτημάτων που τίθενται σε αυτήν κατόπιν σχετικού δημοσιεύματος, γνωστοποιείται ότι η εταιρεία INTRAKAT συμμετείχε ως δηλωμένος εργολάβος (nominated contractor) στην προσφορά της διαγωνιζόμενης εταιρείας «FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην οποία και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου των συμβάσεων παραχώρησης

(α) για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου και

(β) για την αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία περιφερειακών αεροδρομίων Αιγαίου, που  κυρώθηκαν από την Βουλή των Ελλήνων δυνάμει του Ν4389, ΦΕΚ94Α/27-05-2016.

Στο παραπάνω πλαίσιο και εφόσον υπάρξουν συμβατικές δεσμεύσεις της εταιρείας μας για το παραπάνω έργο θα προβούμε σε σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.