2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

Παιανία,13/11/2020

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν.3556/2007

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (δ.τ. «INTRAΚΑΤ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (stock option plan) που θεσπίστηκε με την από 20/3/2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τους όρους αυτού όπως προσδιορίσθηκαν με την από 15/4/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, την 10/11/2020 προέβησαν σε μερική άσκηση των συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσής τους:

1)  ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 1.340.995 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 402.298,50 ευρώ

2) ο κ. Δημήτρης Θεοδωρίδης, Αντιπρόεδρος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 83.812 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 25.143,60 ευρώ

3) ο κ. Δημήτρης Παππάς, Εντεταλμένος Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. άσκησε 41.906 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 12.571,80 ευρώ

4) ο κ. Χαράλαμπος Καλλής, Γενικός Διευθυντής άσκησε 41.906 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 12.571,80 ευρώ

5) ο κ. Σωτήρης Καραμαγκιώλης, Οικονομικός Διευθυντής άσκησε 15.238 δικαιώματα προαίρεσης συνολικής αξίας 4.571,40 ευρώ