2020

Ανακοίνωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Παιανία 28/12/2020

Θέμα: Ανακοίνωση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (δ.τ. INTRAKAT) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.14 του Kανονισμού του Χ.Α., ότι με απόφαση της από 28.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε κατ’ άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, πρόγραμμα απόκτησης από την Eταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστού 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί και διακρατούνται από την Εταιρεία (ανερχομένων συνολικά σε 30.000 ίδιες μετοχές) για χρονική περίοδο 24 μηνών, ήτοι μέχρι και την 28η Δεκεμβρίου 2022, με κατώτατη τιμή αγοράς 0,30 ευρώ και ανώτατη τιμή 10,00 ευρώ, ανά μετοχή. Η αγορά των ιδίων μετοχών θα γίνεται με σκοπό  οι ίδιες μετοχές να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Επίσης, με απόφαση της ιδίας ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εξουσιοδoτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο για την τήρηση των νομίμων σχετικών διατυπώσεων.